Top

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น ๔ สยามพารากอน

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” ณ ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชั้น ๔ สยามพารากอน

 

 

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว”  ณ ** ร้านภูฟ้าผสมผสาน เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๖๖๒ ที่ผ่านมา

 

 

ตัวอย่างนิทรรศการและของสะสมส่วนพระองค์ที่นำมาจัดแสดง

 

นิทรรศการ “แมวเอ๋ย แมวเหมียว” เป็นการนำเสนอเรื่องราวแง่มุมต่างๆของแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของมนุษย์มายาวนานหลายพันปี มนุษย์ได้สร้างความหมายที่หลากหลายให้แก่แมว เป็นทั้งเทพในอารยธรรมโบราณ เป็นสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรม เป็นแรงบันดาลใจในงานศิลปะและวรรณกรรมเป็นเครื่องมือช่วยคิดของนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นสัตว์มงคลในคติความเชื่อไทยโบราณ ยิ่งกว่านั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังพระราชทานพระราชานุญาต ให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุมและแมวอื่นๆมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ร้านภูฟ้าผสมผสานได้จัดทำสินค้าประกอบนิทรรศการ ที่อัญเชิญภาพการ์ตูนแมวฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทำเป็นเสื้อยืด กระเป๋า พวงกุญแจ สมุด และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ อีกหลายรายการ สำหรับผู้ที่สนใจจะเลือกซื้อสินค้าสามารถแวะไปเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดที่ ร้านภูฟ้าผสมผสาน โทร. ๐๒-๑๒๙-๔๕๕๖

 

 

ตัวอย่างนิทรรศการและของสะสมส่วนพระองค์ที่นำมาจัดแสดง

 

 

          “ร้านภูฟ้าผสมผสาน” เป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน เด็กและเยาวชนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ อันเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้าน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านภูฟ้าผสมผสานขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของร้านภูฟ้า เพื่อเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมในศูนย์การค้า จัดแสดงนิทรรศการผสมผสานความรู้สาขาวิชาต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับเนื้อหาความรู้ควบคู่ไปกับสนันสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการ

 

            

ผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่จำหน่ายในร้านภูฟ้าผสมผสาน

 

Mktevent
No Comments

Post a Comment