Top

นิทรรศการ PSG Art Project 2 “สัตย์” ฉันจะซื่อตรง

นิทรรศการ PSG Art Project 2 “สัตย์” ฉันจะซื่อตรง

วันที่       :           3 – 29 ก.ค.58
เวลา      :           10.00 – 18.00 น.
สถานที่   :          คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

 

“สัตย์ ฉันจะซื่อตรง” นิทรรศการเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ชื่อโครงการ PSG Art Project นิทรรศการในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ของการทำ Art Project ในปี พ.ศ. 2558 นี้ PSG Art Project ได้คัดเลือกนักศึกษาชุดใหม่ 14 คน มาสร้างสรรค์ผลงานและตีความหมายของ “สัตย์” ตามทัศนะ ตามความคิดและความเข้าใจของตนเองอย่างอิสระ ผ่านเทคนิคส่วนตัวที่ตนถนัด โดยมีข้อกำหนดเรื่องการใช้สี ได้แก่ สีขาว สีดำ สีแดง สีเหลือง สีส้มเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีฟ้า (สีที่ปรากฏตามป้ายจราจร) ทั้งนี้โดยมีนัยสำคัญที่จะอุปมาอุปมัยเชิงความคิดระหว่างคำสั่งสอนทางศาสนา กับ นัยยะการทำงานของป้ายจราจร สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและวิจารณญาณของตัวบุคคลนั้นเองเป็นสำคัญว่าจะเลือก “ละเมิด” หรือจะเลือก “ปฏิบัติ” จะเลือกกระทำตามความเคยชินของสัญชาตญาณอย่าง “สัตว์” หรือเลือกกระทำอย่าง “สัตย์” 

mktevent
No Comments

Post a Comment