Top

‘บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้’ เผยทำกำไรสุทธิ 570 ล้านบาท จาก 3 ไตรมาส พร้อมเปิดแผนหนุนพลังงานทดแทนไทยให้เติบโตจากการขยายกำลังการผลิต

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) – 04/12/2562

 

‘บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้’ ผู้นำด้านพลังงานสะอาด หรือ ACE ระบุกำไรสุทธิตลอด 3 ไตรมาสว่ามีมูลค่าเท่ากับ 570 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 140.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 โดยมีแหล่งที่มาของกำไรจากการขายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น การควบคุมต้นทุนในการจัดหาเชื้อเพลิง และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต พร้อมได้เปิดเผยแผนเพิ่มกำลังการผลิตและปัจจัยบวกจากการคืนสัญญา PPA

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE สรุปการดำเนินงานตลอด 3 ไตรมาส โดยระบุว่า มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและการให้บริการ และรายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 3,707.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีรายได้ 3,571.6 ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลมีตัวเลขรายได้ จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 7.5 ล้านบาท จากการบริหารให้สามารถเดินเครื่องเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มีหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตสะสมรวมเก้าเดือนสำหรับ ปี 2562 มากกว่า ปี 2561 ทั้งนี้ กำไรสุทธิตลอดทั้ง 3 ไตรมาสมีมูลค่าเท่ากับ 570 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.8 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561

โดยนายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ถือเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครายใหญ่ในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ารูปแบบอื่น เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2567 และกำหนดวิสัยทัศน์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 14 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 212.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ และมีการขายไฟฟ้าให้ภาคเอกชนอีก 2.73 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ขยะชุมชน และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ก๊าซธรรมชาติ ที่เป็นพอร์ตธุรกิจหลัก
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า และอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการเข้าซื้อหุ้น รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 209.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ ทั้งนี้โรงไฟฟ้า 19 โครงการ ดังกล่าว แยกเป็น 1.โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 8 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 100.29 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 80.71 เมกะวัตต์ และขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าเอกชน 2.29 เมกะวัตต์ 2.โครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า 10 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 99 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 80.00 เมกะวัตต์ และ 3.โครงการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้นอีก 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 9.90 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟภ. รวม 8.00  เมกะวัตต์ ที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.