Top

‘CANON EXPLORATORIUM’ (Sc#23)

Can Can3 Can2

แคนนอน ผู้นำเทคโนโลยีด้านกล้องดิจิตอล และอิมเมจจิ้งชั้นนำระดับโลก ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว แคนนอน เอ็กซ์พลอราทอเรียมศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์แห่งใหม่ใจกลางกรุง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อให้เยาวชน นิสิตนักศึกษา ที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Interactive พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.