Top

Culture

มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ฯเปิดเวทีเสวนา “โนรา มรดกภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ”

                มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ฯ โดยหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การเสวนาและสาธิต “โนรา มรดกภูมิปัญญาไทย มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ”ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงละคร สถาบันคึกฤทธิ์ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา    สถาบันคึกฤทธิ์ได้สนับสนุนและส่งเสริมศิลปะการแสดงโนรามาเป็นเวลายาวนาน โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการรวบรวมภาพถ่ายชุดท่ารำโนราของขุนอุปถัมภ์นรากร “พุ่มเทวา” จัดทำและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันคึกฤทธิ์ ต่อมาได้เชิญ อาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์(ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาศิลปะการแสดงโนรา) มาแสดงและสาธิตท่ารำโนรา“คล้องหงส์” ที่เป็นการรำโนราโรงครู(เป็นพิธีกรรมของครูโนราที่มีรูปแบบเฉพาะ ผู้รำจะต้องเป็นโนราใหญ่ หรือ นายโรง) และจัดทำบันทึกการสาธิตครั้งนั้นเป็นวีดิทัศน์ ซึ่งสืบเนื่องสู่การทำฐานข้อมูลสำคัญของโนรา...

            ...

Read More