Top

One Shot Knock Out : Innovation District

One Shot Knock Out : Innovation District

📸 เปิดมุมมองภาพถ่าย “วันช็อตน็อกเอาท์” กับ 7 ย่านนวัตกรรม

วิชั่นใหม่กับคุณภาพชีวิตในระดับเมือง 🤠

 

“ย่านนวัตกรรม หรือ Innovation District” เป็นแนวคิดใหม่ของการวางแผนและออกแบบพื้นที่และสังคมเมืองบนหลักการพัฒนาเมืองหรือย่านให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้รวมกันเป็นคลัสเตอร์ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำเนินกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ แนวคิดในการออกแบบย่านนวัตกรรมประสบความสำเร็จมาแล้วในหลาย ๆ เมืองทั่วโลก อาทิ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมืองเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการลงทุนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งยังเป็นเมืองที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนในแต่ละเมืองได้ในหลากหลายด้านอีกด้วย

 

👉 สำหรับในประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้ริเริ่มพัฒนาย่านนวัตกรรมแล้วทั้งหมด 15 ย่านประกอบด้วย ย่านนวัตกรรมโยธี คลองสาน ปทุมวัน กล้วยน้ำไท ลาดกระบัง ปุณณวิถี บางซื่อ รัตนโกสินทร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น บางแสน ศรีราชา พัทยา อู่ตะเภา – บ้านฉาง และ ภูเก็ต ซึ่งแต่ละเมืองจะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นในนวัตกรรมแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป และเพื่อให้แนวคิดดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ NIA จึงได้ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพย่านนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest  2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมโดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่ในย่านนวัตกรรม พร้อมกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์จากการยกระดับแต่ละพื้นที่ให้เป็นย่านนวัตกรรม และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บรรยากาศด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการช่วยให้ แต่ละพื้นที่มีความน่าอยู่อาศัยมากขึ้น 🔻

ทั้งนี้ NIA พร้อมด้วยสมาคมถ่ายภาพฯ ได้นำร่องจัดกิจกรรมดังกล่าวใน 7 ย่าน ได้แก่ ย่านนวัตกรรมโยธี ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมพัทยา  ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต และย่านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเหล่านักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงานผ่านโจทย์ One Shot Knock Out ออกมารวมกันไม่ต่ำกว่า 1,000 ภาพ อย่างไรก็ตาม การตัดสินภาพถ่ายในปีนี้ทางคณะกรรมการได้ใช้เวลาในการตัดสินภาพแต่ละภาพกันแบบหนักอกหนักใจ และภาพที่ชนะใจกรรมการในแต่ละย่านนั้น ขอบอกเลยว่าบ้างก็มีทั้งความสวยงาม บ้างก็ทันสมัย บ้างก็แฝงด้วยนัยแห่งนวัตกรรม และทำให้เห็นโดยประจักษ์ว่า นวัตกรรมอยู่รอบตัวเราอย่างแท้จริง

 

 

🥇 รางวัลชนะเลิศ : ภาพถ่ายย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต 

เริ่มกันที่ภาพถ่าย ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอัจฉริยะ หรือ Smart Tourism ที่มีการนำนวัตกรรมในการช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงนวัตกรรมในการเดินทางมาใช้ ซึ่งต่อไปในอนาคตย่านดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในปริมาณที่สูงขึ้นย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการนำนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายและเหมาะสมกับรูปแบบของเมือง ถือเป็นความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

🔶

🔶

🔶

🥇 รางวัลชนะเลิศ : ภาพถ่ายย่านนวัตกรรมโยธี

ภาพของ ย่านนวัตกรรมโยธี จากภาพสื่อให้เห็นได้อย่างเด่นชัดที่ย่านนี้จะมีบริการทางการแพทย์ สุขภาพ และบริการสาธารณสุขของประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งในย่านนี้ในปัจจุบันมีการกระจุกตัวของโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ กระทรวง และหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ของรัฐ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครอีกด้วย

🔶

🔶

🔶

🥇 รางวัลชนะเลิศ : ภาพถ่ายย่านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น

เมืองศูนย์กลางแดนอีสานอย่าง ย่านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มภาพเหล่านี้นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการเป็นพื้นที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมการขนส่ง (Logistic Tech) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขอนแก่นยังถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญที่ในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อแบบใยแมงมุมได้อย่างครอบคลุมและครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางเรือ และขนส่งระบบราง ซึ่งในอนาคตยังเชื่อว่าย่านดังกล่าวจะเป็นเมืองที่สำคัญในการเชื่อมโยงทั้งการค้า การลงทุน การนำเข้า-ส่งออกกับภูมิภาคอื่น ๆได้อย่างกว้างขวาง

🔶

🔶

🔶

🥇 รางวัลชนะเลิศ : ภาพถ่ายย่านนวัตกรรมปทุมวัน

ถ้ามองจากภาพก็สามารถรู้ได้ทันทีว่านี่คือ ย่านนวัตกรรมปทุมวั (ราชประสงค์) ซึ่งเหล่านักกดชัตเตอร์ได้ฉายภาพให้เห็นถึงการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและพื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์ โดยเรายังจะได้เห็นว่าย่านนี้สามารถพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจได้อย่างหลากหลาย  เช่น การขนส่งและการเดินทางอัจฉริยะ  การสร้างเครื่องมือสนับสนุนการทำการค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยย่านนี้ยังมีความทันสมัยซึ่งเป็นเสน่ห์ที่พัฒนาได้อย่างไม่สิ้นสุด

🔶

🔶

🔶

🥇 รางวัลชนะเลิศ : ภาพถ่ายย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์

ขยับมาที่พื้นที่ที่มีเสน่ห์และเป็นแหล่งกระจุกตัวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงเทพฯ กันบ้าง กับภาพถ่าย ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์  ซึ่งค่อนข้างมีความเด่นชัดในการเป็นพื้นที่ที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์รวมสตาร์ทอัพด้านดังกล่าว นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการนำนวัตกรรมมาร่วมรังสรรค์กับงานศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการออกแบบเมือง ซึ่งถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวอย่างสูง

🔶

🔶

🔶

🥇 รางวัลชนะเลิศ : ภาพถ่ายย่านนวัตกรรมพัทยา

การผสมผสานระหว่างเมืองท่องเที่ยว เมืองธุรกิจ และเมืองแห่งความเจริญที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งภาพที่เห็นนี้คือ ย่านนวัตกรรมพัทยา โดยในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะมีการรองรับการพัฒนาของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาที่จะเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวทางกีฬา สันทนาการ และสุขภาพอีกด้วย

🔶

🔶

🔶

🥇 รางวัลชนะเลิศ : ภาพถ่ายย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่

ปิดท้ายกันที่ภาพถ่าย ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน ที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เข้มแข็งเป็นกำลังทางเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย โดยยังช่วยให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมมาผนวกกับวิถีชีวิตและศิลปะแบบดั้งเดิมได้เป็นอย่างดี

🔺 การประกวดถ่ายภาพย่านนวัตกรรมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสะท้อนภาพเมืองในอีกแง่มุมหนึ่ง ช่วยให้ผู้คนที่ไม่ได้อยู่หรือรับรู้ในเรื่องของโลกนวัตกรรม ได้เห็นทั้งสิ่งที่ทำแล้ว สิ่งที่คนได้ใช้ สิ่งที่ช่วยตอบโจทย์คุณภาพชีวิต  ซึ่งยังจะต่อเนื่องไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้กับหลาย ๆ คน ได้เกิดแนวคิดหรือการพัฒนาโซลูชั่นที่จะเป็นสิ่งใหม่เพื่อช่วยยกระดับสังคมในอนาคต นอกจากนี้กิจกรรมสนับสนุนดังกล่าวยังเป็นแนวทางการพัฒนาวงการถ่ายภาพของประเทศไทยให้ก้าวหน้าในอีกระดับรูปแบบหนึ่ง โดยกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่นักถ่ายภาพมืออาชีพและสมัครเล่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งหลังจากที่จบกิจกรรมนี้เชื่อว่าทั้ง NIA รวมทั้งนักธุรกิจ นักนวัตกรรม จะได้เห็นโจทย์ใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาระบบนวัตกรรมในระดับย่านหรือเมือง พร้อมทำให้คุณภาพชีวิตของคนในหลาย ๆ พื้นที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยภาพภ่ายเหล่านี้ยังจะถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ด้านย่านนวัตกรรมในโอกาสต่อ ๆ ไป

——————–

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร 📲 02-0175555 

www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand

mkteventmag
No Comments

Post a Comment