Top

การพัฒนา SME ให้ยั่งยืน Tag

การพัฒนา SME ให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันธุรกิจ SME ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากกิจการที่เน้นการรับจ้างผลิตและใช้แรงงานเป็นหลัก ...

เป็นที่ทรา...

Read More