Top

งานข้าวแดนสยาม ผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย

งานข้าวแดนสยาม ผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย

งาน “ข้าวแดนสยาม” ณ เมืองสุขสยาม ในครั้งนี้ขึ้นเป็นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานเมือง 1-2 เมืองสุขสยาม โดย มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อนำ “ข้าว” ซึ่งเป็นผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยหลากหลายสายพันธุ์ มาจัดจำหน่ายแก่ชุมชุนเมืองโดยตรงแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในราคาพิเศษ และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์การต่อยอดอาชีพเกษตรกรสู่การเรียนรู้การสร้างรายได้ผ่านการค้า อันจะส่งผลให้เกิดรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมการค้าภายใน  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน บริษัท เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ข้าวหงษ์ทอง) บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด       มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการเมืองสุขสยาม กล่าวว่า เมืองสุขสยาม ให้ความสำคัญกับคุณค่าของความเป็นไทย อย่างรอบด้านมาโดยตลอด เราตระหนักถึงความสำคัญของ “ข้าว” และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสานต่อวิถีเกษตรกรรมของไทยในทุกรูปแบบ เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความภาคภูมิใจ การจัดงาน “ข้าวแดนสยาม” ในครั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกสิกรรม ตั้งแต่ ต้นน้ำ จนถึง ปลายน้ำ ผ่านกระบวนการภายใต้แนวคิด ปลูก แปร เปลี่ยน เพื่อให้ได้ผลผลิตจากผืนนาแห่ง ความภาคภูมิใจ จากภูมิปัญญาของชาวนาไทยอย่างแท้จริง
ภายในงานจัดกิจกรรมเพื่อสานต่อวิถีเกษตรกรรมของไทยในทุกรูปแบบ เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความภาคภูมิใจ โดยจัดสรรพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดให้ผู้มาชมงานได้ชิมข้าวพันธุ์หายากกว่า 20 พันธุ์ มาหุงสด ณ บริเวณบาร์ข้าวไทย  ตลอดงานทั้ง 7 วัน นอกจากความสำเร็จอย่างงดงามของการนำข้าวไทยออกสู่ตลาดในหลากหลายรูปแบบแล้ว การจัดงานครั้งนี้ยังมีส่วนสำคัญในการส่งให้ ข้าวไทย ได้แสดงศักยภาพผ่านความมุ่งมั่นตั้งใจของเกษตรกรไทย และได้แสดงถึงศักยภาพอีกด้านหนึ่งของข้าวที่ในการแตกไลน์ให้เป็นสินค้าเชิงนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทยอีกมากมายอีกด้วย
ความสำเร็จของการจัดงาน “ข้าวแดนสยาม” ในปีนี้ จะเป็นปฐมบทในการการเปิดบันทึกหน้าใหม่ของการจัดงานข้าวแดนสยาม  เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการรักษา และต่อยอดเจตจำนงข้าวแดนสยาม มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผล รัชกาลที่ 9  ต่อยอดข้าวไทยสู่ปี 2564 (The rice journey go global 2021)
การนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นประธานในพิธี และ  ร่วมถ่ายทอด “มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผล ร.9” ให้กับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานได้รับฟังสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก
งานข้าวแดนสยาม จะเป็นงานประจำเมืองที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อนำผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย ออกสู่ตลาด ให้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจ และความมั่นคงอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและต่อยอดสู่ระดับสากลต่อไป
Mktevent
No Comments

Post a Comment