Top

อุตสาหกรรมไมซ์กับการสร้างแรงบันดาลใจ

อุตสาหกรรมไมซ์กับการสร้างแรงบันดาลใจ

ในอุตสาหกรรมไมซ์นั้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) การจัดประชุมนานาชาติ (Conventions) หรือการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions) หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักคือเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ดร.ดุษฎี โยเหลา ได้นิยามแรงบันดาลใจว่า เป็นพลังอำนาจในตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนความคิดและการกระทำใด ๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ การสร้างแรงบันดาลใจจำเป็นต้องอาศัยแรงกระตุ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก กิจกรรมไมซ์ถือว่าเป็นกิจกรรมภายนอกที่มีศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยจุดประกายไฟแก่ผู้เข้าร่วมงานให้เกิดพลังผลักดัน สร้างความฝันให้เป็นความจริง ผ่านทางการแสดงเทคโนโลยี การสัมมนา และการพบปะกับบุคคลในเครือข่ายอุตสาหกรรมดียวกัน

 

 

งาน BIG+BIH เป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญงานหนึ่งของอาเซียน จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพราะนอกจากจะมีการแสดงของขวัญและของใช้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์โดยคนไทย เพื่อการส่งออก หนึ่งใน Highlight ที่สำคัญของงานนี้คือ ส่วนแสดง Design Excellence Award (DEmark) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เข้าชมงานเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาการออกแบบ ตลอดจนวางแผนผลิตของขวัญและของใช้ภายในบ้านให้มีความเป็นสากล รวมไปถึงการสร้างบุคลากรด้านการออกแบบ และพัฒนาแบรนด์สินค้าไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นอีกด้วย โดยนำเอาสุดยอดนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมาแสดง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาตลอดจนอธิบายถึงแนวคิด เพื่อนำไปดำเนินการต่อยอด ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าชมงานแต่ละท่าน

 

 

การจัดงานสัมมนานานาชาติแห่งปีของบีโอไอ ในหัวข้อ ‘Opportunity Thailand’ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการนำเสนออย่างเจาะลึก เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การลงทุนแบบใหม่และทิศทางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย ถือเป็นการประชุมที่สำคัญต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักอุตสาหกรรมในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศไทย 4.0 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นอนาคตของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน การวางระบบอัตโนมัติเพื่อการก้าวไปสู่จุดหมายของประเทศไทย 4.0 ถือได้ว่าเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ ที่ผู้สนใจจะได้นำเอาแนวคิดความรู้ที่ได้จากผู้รู้ท่านต่าง ๆ มาวางแผนกลยุทธ์ให้กับองค์กร และเหนืออื่นใดคือการชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

นอกจากเนื้อหาและกิจกรรมของการจัดงานไมซ์ที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมแล้ว สถานที่ในการจัดงานก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อน สำหรับประเทศไทยถือได้ว่ามีสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวของไทยก็ถือได้ว่าเป็นแม่เหล็กสำคัญ ที่ดึงดูดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) จากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในองค์กร นักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ คุณนิพัฒน์ ตันติศิลปานนท์ ที่ปรึกษาประจำศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ที่ว่าการเลือกประเทศเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายในการจัดงาน ผู้จัดงานมักจะเลือกประเทศที่มีความน่าสนใจและน่าดึงดูดในเชิงของสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน และเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะถูกใช้เป็นสถานที่สำคัญอย่างยั่งยืนในการแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก TCEB จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการพัฒนามาตรฐานสถานที่สำหรับการจัดงานอาทิ ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์การประชุม จนสำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในอีกก้าวสำคัญคือการวางมาตรฐานสำหรับพื้นที่  ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ น้ำตก ชายหาด เพื่อใช้ในการจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์  เพื่อรองรับผู้จัดงานทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการจัดงานในประเทศไทยเป็นอันดับต้น ๆ ของเอเชีย เหมือนเช่นเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทีมงานขายทั่วโลกของ บริษัท รี้ด เอ็กซ์ซิบิชั่น ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้กลับมาจัดงานสัมมนาที่ประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากที่เพิ่งมาจัดที่ประเทศไทยเมื่อสองปีที่ผ่านมา

 

 

แนวความคิดที่สำคัญสำหรับผู้จัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมงานจะต้องหาความแตกต่างของงานแต่ละครั้งให้ได้ว่า งานที่จัดนั้นมีอะไรที่ “สด ใหม่ ใหญ่ ดัง” เมื่อเทียบกับงานที่ผ่านมาหรือกับงานของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากอุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้ว ยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้คุณภาพให้กับประเทศอีกด้วย

mkteventmag
No Comments

Post a Comment